Turbo root WG

Kondicioner zemljišta i aktivator korena.

Poboljšava zadržavanje vode i fizičke karakteristike zemljišta (bolja oksigenizacija i aeracija zemljišta, drenaža...).
Poboljšava upotrebu đubriva i time poboljšava hemijske karakteristike (bolji kapacitet za umnožavanje katjona, bolja dostupnost hranljivih materija i apsorpcija korena...).
Stimulativni efekat rasta tokom početnih faza i kritičnih perioda u toku vegetacije (presađivanje, mlade biljke u aktivnoj fazi rasta, zrenje, itd.).
Efikasan antistres efekat u nepovoljnim klimatskim uslovima (hidro ili termo stresovi, period presađivanja itd.).
Pospešuje prirodni razvoj korena i korenovog sistema tokom početnih faza razvoja.

Turbo Root WG je stimulator korena i bio hranivo koje se lako i brzo usvaja od strane biljke. To je visoko koncentrovani PK, mikroelementi, huminske kiseline i fiziološki aktivne i funkcionalne L-a-aminokiseline. Turbo Root WG je posebno namenjen za razvoj korena, aktiviranje korenoog sistema i podsticanje rasta svih vrsta useva (ukrasno bilje, voće, citrusi i masline, rasadnici itd.) tokom početnih faza vegetativnog rasta . Prisustvo rastvorljivih huminskih i fulvno kiselina olakšava dostupnost i asimilaciju hranjivih sastojaka i poboljšava fizičke, hemijske i biološke karakteristike zemljišta.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva