Zaštita podataka i privatnosti

Posvećenost zaštiti podataka i privatnosti

ROVENSA, S.A. se pridržava svih važećih EU i nacionalnih zakonskih pravila u oblasti zaštite podataka, privatnosti i bezbednosti informacija.
ROVENSA, S.A. implementira Sistem zaštite podataka o ličnosti i Sistem bezbednosti informacija kako bi obezbedila usklađenost sa propisima i demonstrirala institucionalnu odgovornost za zaštitu podataka i bezbednost informacija, implementirajući sve neophodne tehničke i organizacione mere, kako u skladu sa opštim pravnim režimom važećeg Zakona o zaštiti podataka i da se pridržava posebnog pravnog režima Opšte uredbe o zaštiti podataka koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine.
Za bilo kakva pojašnjenja ili dodatne informacije ili za ostvarivanje prava u ovoj oblasti, kontaktirajte ROVENSA, S.A. Kancelariju za zaštitu podataka putem e-pošte na dataprotection@rovensa.com

Definicije

« Lični podaci »

„Lični podaci“ označavaju informacije koje se odnose na fizičko lice koje se identifikuje ili se može identifikovati („subjekt podataka“); lice koje se može identifikovati je fizičko lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator. Lični identifikatori mogu biti, na primer, ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikatori elektronskim putem ili jedan ili više specifičnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta tog fizičkog lica.

“ Obrada ličnih podataka“

„Obrada“ označava operaciju ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka automatizovanim ili neautomatskim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili modifikacija, pronalaženje, konsultacija, upotreba , otkrivanje putem prenosa, širenja ili bilo kojeg drugog oblika otkrivanja, poređenja ili međusobnog povezivanja, ograničenja, brisanja ili uništenja.

“ Kolačići“

„Kolačići“ su male tekstualne datoteke sa informacijama koje se smatraju relevantnim za uređaje koji se koriste za pristup (računari, mobilni telefoni ili prenosivi mobilni uređaji) preuzimaju preko pretraživača, kada klijent ili korisnik poseti veb lokaciju.

Kontrolor podataka

ROVENSA, S.A., sa sedištem u Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056 Lisboa, Portugal, upisana u Kancelariju komercijalnog registra u Lisabonu pod brojem 503466309 i deli 503466309 sa brojem 503466309 kapital od 232.200.591,00€, u daljem tekstu ROVENSA, S.A. je lice odgovorno za veb stranice vvv.rovensa.com i za kompjuterizovane aplikacije, u daljem tekstu kanale ili aplikacije, preko kojih Korisnici, Primaoci usluga ili Klijenti imaju daljinski pristup uslugama i proizvodima Agrobiznisa, koji se prezentuju, plasiraju ili pružaju, u bilo kom trenutku, preko njih.
Korišćenje kanala ili aplikacija od strane bilo kog Korisnika, Primaoca usluge ili Klijenta može dovesti do obavljanja operacija obrade ličnih podataka, čija je zaštita, privatnost i bezbednost od strane ROVENSA, S.A., kao subjekta odgovornog za njihovu obradu, u skladu sa uslovima ovu Politiku zaštite podataka i privatnosti.

Kontakt podaci kontrolora podataka

U svrhu kontakta sa Kancelarijom za zaštitu podataka ROVENSA, S.A., pošaljite imejl na dataprotection@rovensa.com u kojem opišete predmet zahteva i navedete adresu e-pošte, broj telefona za kontakt ili poštansku adresu.

Za bilo koju drugu svrhu, mogu se koristiti sledeći opšti kontakt podaci ROVENSA, S.A.:

  • – Poštanska adresa: Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056
  • Email: info@rovensa.com
  • Generalni Telefon: +351 213 222 750

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

ROVENSA, S.A. obrađuje lične podatke koji su striktno neophodni da bi se obezbedilo otkrivanje informacija i funkcionisanje svojih kanala, u skladu sa načinima korišćenja korisnika, Primalaca usluga ili Klijenta, bez obzira da li oni pružaju Korisnici ili Primaoci usluge u svrhu registracije zahteva ili pribavljanje informacija, ili onih koje klijenti pružaju u svrhu pretplate na te kanale, ili onih koji su rezultat korišćenja usluga koje ROVENSA, S.A. pruža preko njih, kao što su pristup, konsultacije, uputstva, transakcije i drugi zapisi koji se odnose na njihovo korišćenje .

Konkretno, korišćenje ili aktivacija određenih funkcionalnosti kanala može uključivati obradu određenog broja direktnih ili indirektnih ličnih identifikatora, kao što su ime, adresa, kontakt detalji, adrese uređaja ili geografska lokacija, pod uslovom da je izričita saglasnost Korisnika, Usluge Primalac ili Korisnik/Klijent za takvu upotrebu je dat.

U svim slučajevima, Korisnici, Primaoci usluge ili Klijenti će uvek biti obavešteni o potrebi pristupa takvim podacima za korišćenje funkcionalnosti dotičnih kanala.

Lični podaci koje prikuplja ROVENSA, S.A. obrađuju se elektronski, u određenim slučajevima na automatizovan način, uključujući obradu fajlova ili definisanje profila i u okviru upravljanja predugovornim, ugovornim ili postugovornim odnosima sa Korisnicima, Primaocima usluga ili Klijentima, u skladu sa važećim nacionalnim propisima i propisima Zajednice.

Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju

Kategorije ili tipovi ličnih podataka Korisnika, Primalaca usluga ili Klijenta koji se obrađuju su ime, prezime, datum rođenja, adresa, poštanski broj, država, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, e-mail, broj poreskog obveznika ili broj identifikacionog dokumenta (neobavezno ).

Pravni principi

Sve operacije obrade podataka su u skladu sa osnovnim pravnim principima u oblasti zaštite i privatnosti podataka, posebno u pogledu njihovog cirkulacije, zakonitosti, pouzdanosti, transparentnosti, svrhe, minimizacije, zadržavanja, tačnosti, integriteta i poverljivosti, a ROVENSA, S.A. je pripremljen da pokaže svoju odgovornost subjektu podataka ili bilo kojoj trećoj strani koja ima legitimni interes u ovoj stvari.

Legitimne osnove

Sve operacije obrade podataka ROVENSA, S.A. sprovodi na legitimnim osnovama, posebno, bilo zato što je subjekt podataka dao svoju saglasnost za obradu njegovih/njenih ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha, ili zato što je obrada smatra neophodnim za izvršenje ugovora u kojem je subjekat podataka strana, ili za predugovorne aranžmane na zahtev subjekta podataka, ili zato što je obrada neophodna radi poštovanja zakonske obaveze kojoj kontrolor podataka podleže , ili zato što je obrada neophodna za legitimne interese ROVENSA, S.A. ili trećih lica.

Svrha obrade

Svi lični podaci koji se obrađuju u okviru kanala ROVENSA, S.A. isključivo su namenjeni za pružanje informacija Korisnicima, upravljanje ličnim podacima Primalaca usluga koje se smatraju neophodnim u svrhu upravljanja odnosom ili komunikacijom, kao i za pružanje usluge ugovorene od strane klijenata i, uopšte, upravljanje predugovornim, ugovornim ili postugovornim odnosom sa korisnicima ili klijentima.

Prikupljeni lični podaci se takođe mogu obrađivati u statističke svrhe, za otkrivanje informacija ili promotivne aktivnosti, kao i za komercijalne ili marketinške aktivnosti, posebno za promovisanje akcija za širenje novih funkcionalnosti ili novih proizvoda i usluga, putem direktne komunikacije, bilo putem prepiske , ili putem elektronske pošte, poruka ili telefonskih poziva ili bilo koje druge elektronske komunikacione usluge. Pod uslovom da su prethodne informacije i prikupljanje izričitog ovlašćenja za ove druge svrhe uvek osigurani, Korisnici ili Klijenti mogu u bilo kom trenutku iskoristiti svoje pravo na prigovor na korišćenje njihovih ličnih podataka u druge svrhe koje ekstrapoliraju upravljanje ugovornim odnosom, naime u marketinške svrhe, za slanje informacionih komunikacija ili za uključivanje u liste ili informativne usluge, i treba, u tu svrhu, da pošalje pismeni zahtev upućen Kancelariji za zaštitu podataka ROVENSA, S.A., u skladu sa procedurama navedenim u nastavku.

Periodi skladištenja podataka

Lični podaci će se čuvati samo onoliko koliko je potrebno za svrhe koje su dovele do njihovog prikupljanja ili naknadne obrade, a obezbeđeno je poštovanje svih važećih zakonskih pravila o arhiviranju.

Korišćenje kolačića

ROVENSA, S.A. može eventualno da koristi dve široke kategorije kolačića: kolačiće u oblasti veb sajtova na mreži i kolačiće u okviru direktnih elektronskih komunikacionih kanala, a u bilo kojoj od kategorija ih korisnici ili klijenti mogu onemogućiti.

ROVENSA, S.A. koristi kolačiće na svojim veb stranicama kako bi poboljšao performanse i iskustvo pregledanja korisnika i klijenata, povećavajući, s jedne strane, brzinu i efikasnost odgovora i, s druge strane, eliminišući potrebu za ponovnim unosom istih informacije.

Upotreba kolačića pomaže veb lokacijama da prepoznaju uređaje korisnika i klijenata sledeći put kada ih posete, a u nekim slučajevima je i od suštinskog značaja za njihov rad. Kolačići koje koristi ROVENSA, S.A. u svim svojim kanalima, ne prikupljaju lične podatke koji omogućavaju identifikaciju korisnika ili klijenata, i čuvaju samo opšte informacije, odnosno oblik ili geografsku lokaciju pristupa i način na koji koriste kanale, među drugi. Kolačići zadržavaju samo informacije koje se odnose na preferencije korisnika i klijenata, a lični identifikatori se ne beleže.

Korisnici, Primaoci usluge i Klijenti mogu u bilo kom trenutku, preko računarske aplikacije koju koriste za navigaciju Internetom („pretraživač“), doneti odluku da budu obavešteni o prijemu kolačića, kao i da blokiraju njihov ulazak u svoj sistem. .

U zavisnosti od namjene, ROVENSA, S.A. može, gdje je prikladno, koristiti tri različite vrste kolačića, prema sljedećim specifikacijama:

  • (i) bitni kolačići – neki kolačići su neophodni za pristup određenim oblastima onlajn kanala, omogućavajući pregledanje i korišćenje aplikacija, kao što je pristup bezbednim delovima sajtova, putem registracije korisnika – bez ovih kolačića, usluge koje to zahtevaju ne može se obezbediti;
  • (ii) funkcionalni kolačići – funkcionalni kolačići omogućavaju da se zapamte preferencije pregledanja korisnika, čime se izbegava potreba za ponovnim konfigurisanjem i prilagođavanjem za svaku posetu;
  • (iii) analitički kolačići – ovi kolačići se koriste za analizu načina na koji korisnici koriste veb-sajtove, isticanje članaka ili usluga koji mogu biti od interesa za korisnike, praćenje učinka sajta i identifikovanje najpopularnijih stranica, najefikasnijeg načina povezivanja stranica, ili za utvrdite zašto neke stranice dobijaju poruke o grešci – ovi kolačići se koriste samo za statističku analizu i kreiranje, bez prikupljanja informacija lične prirode.

U ove svrhe, ROVENSA, S.A. može pružiti visokokvalitetno iskustvo korisnicima ili klijentima, personalizujući informacije i ponude i identifikujući ili ispravljajući probleme koji mogu nastati tokom njihovog korišćenja.

Što se tiče vrste valjanosti, postoje dve vrste kolačića:

  • (i) trajni kolačići – su kolačići koji se čuvaju u uređajima koji se koriste za pristup kanalima (računari, mobilni telefoni, itd.) na nivou računarske aplikacije koja se koristi za pretraživanje interneta („pregledač“), i koriste se kad god korisnici ili Klijenti ponovo -posetite bilo koji kanal – generalno, oni se koriste za direktno pretraživanje u skladu sa interesima korisnika ili klijenta, omogućavajući ROVENSA, S.A. da pruži personalizovaniju uslugu;
  • (ii) kolačići sesije – to su privremeni kolačići koji se generišu i dostupni su samo do kraja sesije, pošto sledeći put kada Klijent/Korisnik pristupi svom pretraživaču kolačići više neće biti sačuvani – dobijene informacije omogućavaju upravljanje sesijama , identifikovani problemi i obezbeđeno bolje iskustvo pregledanja.

Korisnici i Klijenti mogu da onemoguće neke ili sve kolačiće u bilo kom trenutku – moraju da prate uputstva dostupna u svakoj od računarskih softverskih aplikacija koje se koriste za pretraživanje Interneta („pretraživači“). Međutim, onemogućavanje kolačića može dovesti do gubitka pristupa nekim funkcijama sajtova.

ROVENSA, S.A., u kontekstu direktnih elektronskih komunikacionih kanala, takođe može da koristi kolačiće pri otvaranju različitih elektronskih komunikacija koje se šalju, kao što su bilteni i elektronska pošta, u statističke svrhe – otkrivanje da li su takve komunikacije otvorene i praćenje klikova preko linkova ili oglasi u okviru tih komunikacija.

Takođe u ovoj kategoriji kolačića, Korisnici i Klijenti uvek imaju mogućnost da onemoguće slanje elektronskih komunikacija putem određene opcije u podnožju istih.

Saopštavanje podataka drugim subjektima

Otkrivanje informacija ili pružanje usluga od strane ROVENSA, S.A. svojim korisnicima ili klijentima putem kanala može eventualno uključiti korišćenje usluga trećih strana sa podizvođačem, uključujući entitete sa sedištem van Evropske unije, za pružanje određenih usluga, koje mogu podrazumevaju pristup ovih subjekata ličnim podacima korisnika ili klijenata.

U ovim okolnostima i kad god je to potrebno, ROVENSA, S.A. će pribegavati samo podizvođačima koji predstavljaju adekvatne garancije za izvršenje adekvatnih tehničkih i organizacionih mera na način da obrada ispunjava zahteve važećih standarda, a takve garancije su formalizovane u potpisanom ugovoru između ROVENSA, S.A. i svakog od ovih trećih lica.

Primaoci podataka

Osim u okviru poštovanja zakonskih obaveza, ni u kom slučaju neće biti komunikacije ličnih podataka Korisnika, Primaoca usluge ili Klijenta trećim licima koja nisu podizvođački subjekti ili legitimni primaoci, a takođe neće biti vršena nikakva druga komunikacija. u bilo koje druge svrhe osim gore navedenih.

Međunarodni prenos podataka

Svaki prenos ličnih podataka u državu treće strane ili međunarodnu organizaciju biće sproveden samo u okviru ispunjenja zakonskih ili garantovanih obaveza koje su u skladu sa važećim zakonskim propisima Zajednice i nacionalnim pravnim propisima u ovom pogledu.

Mere bezbednosti

Uzimajući u obzir najnaprednije tehnike, troškove primene i prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike, verovatnoću i promenljivu težinu, za korisnike ili klijente, ROVENSA, S.A. i sve subjekte koji su njeni podizvođači će primeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbede nivo bezbednosti koji odgovara riziku.

U tom cilju, usvaja se niz bezbednosnih mera za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog otkrivanja, gubitka, zloupotrebe, izmene, obrade ili pristupa, kao i od bilo kog drugog oblika nezakonite obrade.

Isključiva je odgovornost korisnika, primalaca usluga ili klijenata da čuvaju pristupne kodove u tajnosti, ne dele ih sa trećim licima, a u posebnom slučaju računarskih aplikacija koje se koriste za pristup kanalima, da sačuvaju i održavaju pristupne uređaje u uslovima bezbednosti i da slede bezbednosne prakse koje preporučuju proizvođači i/ili operateri, posebno u vezi sa instaliranjem i ažuriranjem neophodnih bezbednosnih aplikacija, između ostalog, antivirusnih aplikacija.

U svetlu potrebe za podugovaranjem usluga sa trećim licima koja mogu imati pristup ličnim podacima korisnika ili klijenata, podizvođači ROVENSA, S.A. će biti u obavezi da usvoje mere bezbednosti i protokole na nivou organizacije i tehničke karakteristike neophodne za zaštitu poverljivost i bezbednost ličnih podataka, kao i za sprečavanje neovlašćenog pristupa, gubitka ili uništavanja ličnih podataka.

Ostvarivanje prava od strane subjekata ličnih podataka

Kao subjekti ličnih podataka, korisnici i klijenti ROVENSA, S.A. mogu, u bilo kom trenutku, da koriste svoja prava na zaštitu podataka i privatnost, posebno prava na pristup, ispravku, brisanje, prenosivost, ograničenje ili prigovor na obradu, pod uslovima i ograničenja navedena u važećim standardima.

Svaki zahtev za ostvarivanje prava na zaštitu podataka i privatnost mora da se uputi u pisanoj formi od strane subjekta podataka Kancelariji za zaštitu podataka, u skladu sa procedurom i kontakt detaljima opisanim u nastavku.

Žalbe ili sugestije i izveštavanje o incidentima

Korisnici i Klijenti ROVENSA, S.A. imaju pravo da podnesu žalbu podnošenjem žalbe nadležnim organima za kontrolu zaštite podataka. Korisnici i klijenti ROVENSA, S.A takođe mogu davati predloge putem elektronske pošte poslate Kancelariji za zaštitu podataka.

Izveštavanje o incidentima

ROVENSA, S.A. je implementirala sistem upravljanja incidentima u okviru zaštite podataka, privatnosti i bezbednosti informacija.

Svaki Korisnik ili Klijent koji želi da prijavi pojavu bilo koje situacije povrede ličnih podataka koja uzrokuje, slučajno ili nezakonito, neovlašćeno uništavanje, gubitak, izmenu, otkrivanje ili pristup ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, može kontaktirati Podatke Kancelarija za zaštitu ili koristite opšte kontakt podatke ROVENSA, S.A. opisane gore.

Izmena Politike privatnosti

Kako bi se osiguralo njegovo ažuriranje, razvoj i kontinuirano poboljšanje, ROVENSA, S.A. može, u bilo koje vreme, izvršiti bilo kakve izmene koje smatra odgovarajućim ili neophodnim u ovoj Politici zaštite podataka i privatnosti, a njeno objavljivanje je osigurano na različitim kanalima kako bi se garantovala njihova transparentnost i informacije korisnicima i klijentima.

Ekspresna saglasnost i prihvatanje

Uslovi Politike zaštite podataka i privatnosti su komplementarni uslovima i odredbama u vezi sa ličnim podacima navedenim u Opštim uslovima korišćenja kanala ROVENSA, S.A.

Slobodno, specifično i informisano otkrivanje ličnih podataka od strane nosioca podataka podrazumeva poznavanje i prihvatanje uslova sadržanih u ovoj Politici, s obzirom na to da, korišćenjem kanala ili stavljanjem svojih ličnih podataka na raspolaganje, Korisnici, Primaoci usluga i Klijenti izričito ovlašćuju njihovu obradu, u skladu sa pravilima definisanim u svakom od primenljivih kanala ili instrumenata naplate.

Kancelarija za zaštitu podataka

Za ostvarivanje bilo koje vrste zaštite podataka i prava na privatnost ili za bilo koji predmet koji se odnosi na pitanja zaštite podataka, privatnosti i bezbednosti informacija, Korisnici, Primaoci usluga i Klijenti ROVENSA, S.A. mogu kontaktirati Kancelariju za zaštitu podataka putem e-pošte dataprotection@rovensa.com opisuje predmet zahteva i navodi adresu e-pošte, kontakt broj telefona ili poštansku adresu za odgovor.